Klasse 9C (Dickmann)

SPM++

MoA

DiA

MiA

DoA

FrA

MoB

DiB

MiB

DoB

FrB

7:55 - 8:55

ESP
KR_II
r146
GOU
ER_I
r145

GUB
NSS
r301
SEI
EUR
r222
PAK
S8I
r147
STA
INF
r231

KAN
Che
r303

BRA
Bio
r308

DIC
E5
r146

PIR
D
r146

SUL
Sp
rSt3

GUB
NSS
r303
SEI
EUR
r222
PAK
S8I
r147
STA
INF
r231

SUL
M
r146

PIR
D
r146

9:00 - 10:00

KOS
Ku
r128

ESP
KR_II
r146
GOU
ER_I
r145

WKO
Phy
r281

DIC
E5
r146

KAN
Che
r303

SUL
M
r146

SUL
Sp
rSt3

KOS
Ku
r128

DIC
E5
r146

SUL
M
r146

10:20 - 11:20

DIC
E5
r146

LÜK
Ge
r146

PET
L6II
r146
LEU
F6II
r145

SUL
M
r146

PIR
D
r146

KAN
Pol
r146

DIC
E5
r146

KAN
Pol
r146

GUB
NSS
r301
SEI
EUR
r224
PAK
S8I
r147
STA
INF
r231

BRA
Bio
r306

11:25 - 12:25

PIR
D
r146

PET
L6II
r146
LEU
F6II
r145

SUL
M
r146

PIR
D
r146

PET
L6II
r146
LEU
F6II
r145

LÜK
Ge
r146

ESP
KR_II
r146
GOU
ER_I
r145

PET
L6II
r146
LEU
F6II
r145

PET
L6II
r146
LEU
F6II
r145

WET
Ek
r146

12:50 - 13:50

KAN
Pol
r146

WET
Ek
r146

PAK
S8I
r147

SUL
Sp
rZw2

WKO
Phy
r283

WET
Ek
r146

KAN
Che
r303

WKO
Phy
r281

BRA
Bio
r306

LÜK
Ge
r146

14:20 - 15:35